Zaproszenie do składania ofert:

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

 

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu

 

Przedsięwzięcie jest planowane w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Nazwa i adres zamawiającego: TOP KOP Krzysztof Świtaj Ul. Armii Krajowej 16/1719-500 Gołdap
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 17.12.2015
Data złożenia oferty: Oferty można składać do dnia 28.12.2015 do godziny 15:00
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.

 

Szczegółowych informacji na temat postępowania  udziela pan Krzysztof Świtaj: tel.: 696 024 285, e-mail: krzysswitaj@o2.pl, topkop@g10.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega upublicznieniu poprzez umieszczenie go na stronie www.topkop.pl/aktualnosci  oraz w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Armii Krajowej 16/17 19-500 Gołdap.

 

Załączniki:

  1. Wzór formularza ofertowego;
  2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych;

 

 

pliki do pobrania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik